Towarzystwo Antropozoficzne w Polsce
Inicjatywa ELIANT
| Antropozofia | PTA | TAwP | Koła i Grupy TAwP | Informator TAwP | Kalendarium TAwP |

Od listopada roku 2006 istnieje w ramach Unii Europejskiej możliwość działania metodami demokratycznymi na rzecz medycyny antropozoficznej, a także innych antropozoficznych inicjatyw kulturowych. Poprzedziło ją założenie 29 lipca 2006 w Brukseli Europejskiego Przymierza Inicjatyw Antropozofii Stosowanej - ELIANT (Europeische Allianz von Initiativen angewandter Anthroposophie), które postawiło sobie za cel współdziałanie na podstawach prawnych na rzecz lepszej jakości życia i kulturowej różnorodności w Europie.
O celach Przymierza ELIANT, organizacjach i osobach, które uczestniczyły w jego powstaniu, o sposobach działania ELIANT, a także o możliwościach włączenia się w te działania mówi tekst KARTY ELIANT.
Inicjatywę ELIANT można wesprzeć swoim podpisem na stronie www.eliant.eu
Poniżej do pobrania są również formularze KARTY ELIANT, listy do zbierania podpisów oraz deklaracji członkowskiej w formacie pdf.

 

Europejskie Przymierze Inicjatyw Antropozofii Stosowanej (ELIANT)KARTA

Cele Przymierza

Centralnymi wartościami kultury europejskiej są godność czło­wieka i jego indywidualny rozwój. Od 80 lat inicjatywy antro­pozofii stosowanej Rudolfa Steinera przyczyniały się do ich pie­lęgnowania i krzewienia. Odpowiadające godności ludzkiej formy życia o wysokiej jakości, promieniujące na cały świat, powstały przede wszystkim w dziedzinie rolnictwa, pedagogiki, pedagogiki leczniczej i medycyny. Nasze Przymierze postawiło sobie za zadanie zapewnić je prawnie obywatelom Europy i roz­wijać dalej jako wkład w kształtowanie Europy.
Obecnie musimy nadać taki kierunek naszym działaniom, by podstawowe prawa i prawa człowieka w Europie nie zostały ograniczone na niekorzyść takich inicjatyw kulturowych. W europejskiej rzeczywistości prawo każdego obywatela do indywidualnego rozwoju wymaga nie tylko wolności wyboru, lecz także możliwości wyboru: Rodzice muszą mieć możliwość wyboru dla swoich dzieci instytucji oświatowych odpowiadających ich przekonaniom co do wychowania. Każdy powinien korzystać z opieki medycznej i rodzaju pożywienia odpowiadających jego sposobowi życia.
W tym celu potrzebne są ogólne warunki umożliwiające i wspie­rające różnorodność założeń na rzecz indywidualnego sposobu życia, a także jego organizację i rozwój. Musi być zagwarantowany pluralizm metod naukowych oraz wolność badań i nauki. Pluralizmu społecznego wymaga także wolność wyboru zawodu, jak i swoboda zdobywania wykształcenia.


Sposoby pracy i działalność Przymierza

My, podmioty odpowiedzialne tego Przymierza, uzgadniamy naszą współpracę na zasadzie solidarności inicjatyw. Zjednoczenie to umożliwia nam wzajemne wspieranie się w naszych obecnych planach i działaniach związanych z Europą. Naszym celem jest realizacja w praktyce współpracy podejmowanej jako wzajemne udzielanie sobie pomocy z uczciwością i przejrzystością. Mamy nadzieję, że dzięki temu urzeczywistnimy niezbędne inicjatywy w różnych dziedzinach życia przy możliwie jak największym wsparciu demokratycznym, najmniejszym nakładzie administracyjnym i najgłębszej świadomości w zakresie informacji.
Mamy zamiar wywrzeć wpływ na rozwój europejskiej polityki i ustawodawstwa, a także nawiązać i utrzymywać niezbędne kon­takty z instytucjami europejskimi.
Uznajemy siebie za integralną część składową społeczeństwa cywilnego na płaszczyźnie europejskiej, którego celem jest ukształtowanie możliwie najściślejszych związków z organizacjami o podobnych celach.
Jesteśmy gotowi uczestniczyć w aktywnej pracy społecznej i współ­działać w ramach naszych możliwości w konferencjach, seminariach i warsztatach, odpowiadających celom naszego Przymierza.
Dla osiągnięcia naszych celów szukamy partnerów w dziedzi­nie kultury, gospodarki i polityki. Dążymy do współpracy z insty­tucjami, związkami i osobistościami życia publicznego, które podzielają nasze zaangażowanie na rzecz trwałego zapewnienia praw wolności, lepszej jakości życia i przestrzeni dla rozwoju każdej jednostki. Chcielibyśmy wraz z nimi wypracować posta­wy i poprzeć inicjatywy umożliwiające współkształtowanie dalszego rozwoju Europy w sensie wyżej wymienionych celów.
Decyzje dotyczące Przymierza jako całości będą podejmowa­ne na drodze wzajemnego porozumienia podmiotów. Do momentu przeniesienia się do Brukseli sekretariat Przymierza będzie korzystał przy załatwianiu swych spraw z sekretariatu Fundacji Promującej Medycynę Antropozoficzną w Dornach.


Członkostwo w Przymierzu

Członkostwo obejmuje zjednoczone solidarnie podmioty Przymierza, jak również członków wspierających.

Podmiotami Przymierza są działające na płaszczyźnie europejskiej związki i instytucje antropozofii stosowanej, występujące aktywnie w myśl wspomnianych celów na rzecz zapewnienia praw ogólnych i praw człowieka, na rzecz samookreślenia społecznego i różnorodności kulturowej, a przez to na rzecz lepszej jakości życia w ramach europejskiego rozwoju prawnego. Jako członkowie wiodący podmioty te rozwijają dzia­łalność Przymierza i stosują ją w praktyce.

Członkiem Wspierającym Przymierza może stać się każda osoba fizyczna bądź prawna, organizacja lub instytucja, która wspiera antropozoficzne inicjatywy w dziedzinie kultury i chce dla ich poparcia wnieść wkład ideowy i/albo finansowy. Członkowie wspierający będą regularnie informowani o działalności Przymierza, a w razie potrzeby będą mogli przyczyniać się do realizacji poszczególnych projektów i akcji. Z przynależności do Przymierza nie wynika dla członka wspierającego jakiekolwiek zobowiązanie finansowe, chyba że członek sam wyraźnie je podejmie.
Podmioty Przymierza i członkowie wspierający dziękują każde­mu, kto zapozna się z tą Kartą i poprzez udział w zbieraniu pod­pisów przyczyni się do wzmocnienia politycznej działalności Przymierza.

Podmiotami Przymierza są:
AEFMUTA, Association Européenne des Fabricants de Medicaments utilisés en Thérapeutique Anthrosophique, Huningue;
DEMETER International e.V., Darmstadt;
ECCE, European Co-operation in Anthroposophical Curative Education and Social Therapy, Zeist;
ECSWE, European Council for Steiner Waldorf Education, A.I.S.B.L., Bruksela;
EFPAM, European Federation of Patients' Associations for Anthroposophic Medicine, Leidschendam;
FAM, Förderstiftung Anthroposophische Medizin, Dornach;
gesundheit aktiv anthroposophische heilkunst e.V., Bad Liebenzell;
IBDA, Internationaler Verein für biologisch-dynamische Landwirtschaft, Arlesheim;
IKAM, Internationale Koordination Anthroposophische Medizin, Dornach;
IVAA, Internationale Vereinigung Anthroposophischer Ärztegesellschaften, Dornach.

Członkami wspierającymi Przymierza, którzy byli obecni przy jego założeniu, są:
Institut Anthroposophique Rudolf Steiner, Brüssel;
Konferenz für Heilpädagogik und Sozialtherapie, Dornach;
Christof Wiechert, Dornach.

Bruksela, 29.09.2006

Organizacje tworzące Przymierze i Członkowie Wspierający dziękują każdemu, kto zapozna się z tą kartą i poprzez udział w zbieraniu podpisów przyczuni się wzmocnienia politycznej działaności Przymierza.

Link do strony głównej ELIANT

"Podstawy społeczeństwa obywatelskiego" - wywiad z Michaelą Glöckler

Formularze do pobrania

Tekst KARTY w j. polskim
Polsko-niemiecki formularz do zbierania podpisów
Polsko-niemiecki formularz Deklaracji Członka Wspierającego ELIANT

 

 

 

| Antropozofia | PTA | TAwP | Koła i Grupy TAwP | Informator TAwP | Kalendarium TAwP |
Idż do góry