| Początek strony | Menu | Kontakt | Członkostwo | Zarząd | WWSzND |


Witamy na stronie Towarzystwa Antropozoficznego w Polsce

W swym obecnym kształcie strona stanowi pierwszy krok ku szerszej prezentacji antropozofii. Strona będzie stopniowo rozbudowywana i wzbogacana o nowe treści tak, by stała się obszernym źródłem rzetelnych wiadomości o antropozofii w Polsce i na świecie. Należy jednak pamiętać, że organicznym elementem kultury poznawczej, którą niesie w sobie antropozofia, jest bezpośredni kontakt człowieka z człowiekiem poprzez żywe słowo. Internet ze swej natury nie jest zatem miejscem, w którym to, co najważniejsze w antropozofii, może znaleźć swój właściwy wyraz. Dlatego wiadomości podawane na naszych stronach mają jedynie pomóc zdobyć rozeznanie, czym antropozofia jest, czym nie jest, kiedy powstała, jak się rozwijała oraz jaki wniosła i wnosi wkład we współczesne życie.

Towarzystwo Antropozoficzne w Polsce

Towarzystwo Antropozoficzne w Polsce jest niezależnym, jawnym stowarzyszeniem zrzeszającym na terenie naszego kraju członków Powszechnego Towarzystwa Antropozoficznego. TAwP stawia sobie zatem takie same cele jak Powszechne Towarzystwo Antropozoficzne: pielęgnowanie i rozwijanie - indywidualnie oraz w obrębie ludzkiej społeczności - życia wewnętrznego opartego na prawdziwym poznaniu duchowej strony rzeczywistości. Za takie poznanie Towarzystwo uznaje antropozofię, której podstawy stworzył Rudolf Steiner (1861-1925). Wyniki uzyskane przez antropozofię mogą stanowić dla każdego człowieka, bez względu na narodowość, pozycję społeczną i religię, zachętę do szerszego spojrzenia na człowieka i świat, uwzględniającego niedostępną dla zmysłów, nadzmysłową jego część. Mogą także prowadzić ku życiu społecznemu opartemu na gruntownej znajomości natury i potrzeb istoty ludzkiej. Do przyswojenia sobie antropozofii jako podstawy życia nie jest wymagane jakiekolwiek szczególne wykształcenie, a jedynie bezstronność i brak uprzedzeń. Umiejętność prowadzenia badań w ramach antropozofii oraz rzeczowa ocena ich wyników podlegają jednak szkoleniu, które następuje stopniowo. Wyniki te są na swój sposób równie ścisłe jak wyniki prawdziwego przyrodoznawstwa. Są w stanie przynieść taki sam jak ono postęp we wszystkich dziedzinach życia, nie tylko duchowych, lecz także praktycznych. Powszechne Towarzystwo Antropozoficzne, a tym samym także Towarzystwo Antropozoficzne w Polsce, widzi centrum swego działania w Wolnej Wyższej Szkole Nauki Duchowej w Dornach, którą założył i której nadał kształt Rudolf Steiner. Celem Towarzystwa jest wspieranie badań w dziedzinie duchowej, celem zaś Wolnej Wyższej Szkoły Nauki Duchowej - same te badania. W swej działalności Towarzystwo wyklucza dogmatykę w jakiejkolwiek dziedzinie; nie ma charakteru wyznaniowego; nie stawia sobie również celów politycznych. TAwP jest kontynuatorem powstałego w Polsce w 1929 roku i istniejącego do II wojny światowej Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego. Działalność Towarzystwa została reaktywowana w 1991 roku. Siedzibą Towarzystwa Antropozoficznego w Polsce jest Warszawa. Towarzystwo działa, organizując wykłady, kursy, spotkania tematyczne, imprezy artystyczne, uroczystości świąteczne, warsztaty itp. Cztery razy w roku ukazuje się Informator TAwP zawierający m.in. Kalendarium wybranych wydarzeń w życiu antropozoficznym w Polsce.

Zarząd Towarzystwa Antropozoficznego w Polsce

Towarzystwem kieruje wybierany co cztery lata pięcioosobowy zarząd. Pracę zarządu opartą na zasadzie kolegialności, koordynuje Sekretarz Generalny.

W ramach Towarzystwa Antropozoficznego w Polsce działają Koła i Grupy.
Istnieją one m.in. w Białymstoku, Bielsku-Białej, Gdańsku, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Sosnowcu i Warszawie.
Raz na kwartał ukazuje się Informator TAwP.
O wybranych bieżących wydarzeniach z życia antropozoficznego w Polsce można się dowiedzieć z Kalendarium.

Członkostwo w Towarzystwie Antropozoficznym w Polsce

Członkiem TAwP może być każdy bez względu na narodowość, pozycję społeczną, wyznanie, przekonania naukowe lub artystyczne, kto widzi uzasadnienie dla istnienia instytucji, jaką jest Goetheanum w Dornach jako Wolna Wyższa Szkoła Nauki Duchowej.
Antropozofią można interesować się i zajmować indywidualnie. Wstąpienie do TAwP jest wyjściem poza takie indywidualne działanie i włączeniem się do społeczności ludzi skupionych wokół antropozofii. Istotnym elementem kultury antropozoficznej jest dążenie do świadomego, samodzielnego i odpowiedzialnego czynu. Dlatego zachęcamy osoby myślące o członkostwie w TAwP, by zgodnie z zasadą społeczną "chcąc włączyć się do jakiejś grupy ludzkiej, poznaj ją, a także daj się jej poznać" najpierw poznały bliżej społeczność TAwP, uczestnicząc w niej na zasadzie sympatyka i jednocześnie pozwoliły, by owa społeczność ze swojej strony mogła poznać ewentualnego nowego jej członka. Przywiązujemy dużą wagę do tego, by członkostwo w TAwP było wyrazem w pełni świadomej i samodzielnej decyzji.
Powszechne Towarzystwo Antropozoficzne i TAwP odrzucają wszelkie dążenia sekciarskie. Do ich zadań nie należy polityka. Nie mają również charakteru związków wyznaniowych.
Przy wstępowaniu do TAwP wymagana jest osoba wprowadzająca - członek TAwP, który może pomóc osobie zainteresowanej członkostwem w TAwP w lepszym poznaniu Towarzystwa i służyć w razie potrzeby radą. Osoba deklarująca chęć wstąpienia do TAwP musi być pełnoletnia.

Kontakt

Sekretariat TAwP
Joanna Lenart-Kowalska
e-mail: sekretariat.tawp@antropozofia.pl

Informacje o działalności Towarzystwa
Z pytaniami dotyczącymi działalności antropozoficznej w poszczególnych Kołach i Grupach Towarzystwa prosimy zwracać się bezpośrednio do nich, korzystając z podanych na naszych stronach adresów e-mailowych lub numerów telefonów.

 

Kontakty w poszczególnych ośrodkach Kołach i Grupach

Bielsko-Biała
Białystok
Gdynia, Gdańsk
Kraków
Olsztyn
Poznań
Sosnowiec
Warszawa

Towarzystwo Antropozoficzne w Polsce
| Kontakt | Członkostwo | Zarząd | WWSzND |