Spotkania Masłowickie i Grupa Masłowicka

Od roku 2008 odbywają się w lecie kilkudniowe antropozoficzne „Spotkania Masłowickie”. Początkowo były one organizowane w Masłowicach-Tuchomiu na Kaszubach – stąd ich nazwa. Zostały pomyślane jako spotkania, w trak­cie których przedstawiane są wyniki całorocznej pracy antropozoficznej prowadzonej na wybrany wcześniej temat w poszczególnych grupach w Polsce. Spotkaniom Masłowickim przyświeca ideał uprawiania antropozofii z punktu widzenia duszy świadomościowej – tak antropozofia nazywa właściwy człowiekowi nowożytnemu człon konstytucji duszy, dzięki któremu ludzkie Ja jest w stanie poznać siebie samo. Wyrazem rozwijającej się w czło­wieku duszy świadomościowej jest na przykład widoczne dziś wśród ludzi dążenie do „odnalezienia siebie” – do rzeczywistego przeżycia własnego Ja, do poznania człowieka i świata w oparciu o przeżycia i doświadczenia nie zaś dogmaty; dążenie do stworzenia społeczeństwa, w którym istniałyby warunki do rozwoju wolnej jednostki, a jed­nocześnie do budo­wania go przez współdziałające z sobą kreatywne jednostki czerpiące ze wspólnych źródeł w świecie idei. Na Spotkania Masłowickie składają się różne formy aktywności: wykłady, warsztaty artystyczne, roz­mowy, obser­wacje w terenie, ćwiczenia społeczne. Ich celem jest całościowe ujęcie wiodącego tematu. Spotkania poprzedza praca nad nim w grupach antropozoficznych, które zechcą włączyć się w projekt. Również Warszawska Grupa Studyjna aktywnie uczestniczy w tych przygotowaniach. Spotkanie Masłowickie w roku 2013 było już szóstym. Wcześniej odbyły się spotkania

Postrzeżenia i myślenie. Dwa filary poznania świata (2008)
Człowiek dnia i człowiek nocy (2009)
Człowiek a Aniołowie (2010)
Twórczy człowiek współdziałający z Aniołami. Żywa archeologia ideałów (2011)
Droga od myślenia „mineralnego” do myślenia „żywego” jako twórczego w dziedzinie
życia gospodarczego, prawnego i duchowego
(2012)

Perspektywy, jakie otwiera przed człowiekiem myślenie żywe (2013)
Wprowadzenie do poznania konstytucji człowieka z pozycji duszy świadomościowej (2014)
Ciało fizyczne jako podstawa świadomości Ja. Pierwszy i drugi Adam (2015)

Pierwszy i drugi Adam – część II. Nowe siły słoneczne w człowieku, Ziemi i Kosmosie (2016)

Temat każdego kolejnego spotkania niejako wyrasta z poprzedniego. Minione spotkania doprowadziły nas do roz­ważań nad dalszym rozwojem myślenia i w konsekwencji nad istotą „myślenia żywego” – tak można nazwać jego następny etap. „Myślenie żywe” będzie rozszerzeniem, a zarazem pierwszą metamorfozą, obecnego myś­le­nia, które dla kontrastu należałoby nazwać „martwym” i które swoje wyżyny osiągnęło w poznaniu naukowym i filozofii. Rozwijanie świadomego „myślenia żywego”, które nigdy przedtem nie istniało, oznacza rozwijanie nowej formy aktywności wolitywnej oraz kształtowanie nowego „organu myślenia i postrzegania myś­lanych myśli”. Uświa­domie­nie sobie, czego nie jest w stanie dać człowiekowi obecne „martwe” myślenie intelektualne, a czego jako ludzie coraz bardziej potrzebujemy, pozwoli poznać cechy charakterystyczne „myślenia żywego”, którego zadaniem będzie uzupełnienie tych braków. Stopniowo otworzy to ludzką świadomość na proces, dla którego adekwatna jest nazwa „zmartwychwstawanie”, zachodzące w obszarze istnienia dostępnym dopiero dla myślenia żywego. W trakcie naszej pracy studyjnej staramy się poznać, jak należy rozwijać „myślenie żywe” i jakie są charakt­ery­stycz­ne etapy drogi wiodącej ku niemu.

Zajęcia, na których pracujemy nad tematami związanymi z najbliższym Spotkaniem Masłowickim, odbywają się co dwa tygodnie w czwartkowe popołudnia w godz. 19–21.

Warszawska Grupa Studyjna