Praca nad Ewangelią według Jana

Pracę tę podjęliśmy w roku 2007 w ramach jednej z podgrup Warszawskiej Grupy Studyjnej. Korzystamy przede wszystkim z Grecko-polskiego Nowego Testamentu w wydaniu interlinearnym opublikowanym przez Oficynę Wydawniczą „Vocatio”. Sięgamy także do niemieckiego przekładu Emila Bocka Das Neue Testament. Übersetzung in der Originalfassung, Verlag Urachhaus, Stuttgart 2008 i stosownie do potrzeb do innych polskich przekładów Nowe­go Testamentu.

Celem naszej pracy jest z jednej strony możliwie największe zbliżenie się do tekstu greckiego, będącego pod­sta­wą przekładów, a z drugiej, z pomocą polskiego tłumaczenia dostępnego w wydaniu interlinearnym, całościowe zrozumienie Ewangelii Jana, poszczególnych jej wątków i składających się na nie scen. Szukamy ich sensu, rytmu, staramy się doświadczyć ich dynamiki. Praca przypomina granie utworu muzycznego z nut i poszu­kiwanie jego właściwego brzmienia. W trakcie takich prób „grania” znaczenie słów i charakter użytych wyrażeń staramy się zrozumieć w kontekście sceny, do której przedstawienia zostały użyte. Naszą pracę staramy się prowadzić tak, by mogła w niej uczestniczyć każda zainteresowana osoba, także niezwiązana z chrześcijaństwem, ale pragnąca dotrzeć do przesłania Ewangelii Jana. Dlatego nasze podejście nazwalibyśmy ponadwyznaniowym. Kierując się nim, chcemy stworzyć możliwość wniknięcia w bogatą rzeczywistość duchową Ewangelii według Jana i  pełnego jej przeżycia. Wyniki naszej pracy porównujemy z objaśnieniami pochodzącymi od Rudolfa Steinera. Praktyka poka­zuje nam, że owocne zastosowanie w naszych poszukiwaniach znajdują wyniki pracy studyjnej nad Filozofią wol­no­ści Rudolfa Steinera.

Spotkania odbywają się co dwa tygodnie i trwają półtorej godziny. W kalendarium oznaczamy je „EJ”.
W trakcie naszej pracy nie jest wymagana znajomość języka greckiego.
Warszawska Grupa Studyjna